LVL

Avision LVL
Avision splash

De Leerlingvragenlijst (LVL) is een korte, digitale vragenlijst die ingezet kan worden om de sociaal-emotionele ontwikkeling en de ondersteuningsbehoefte van een leerling in kaart te brengen. De leerling vult de vragenlijst zelf in. De LVL geeft inzicht in het functioneren van de leerling in de klas en zijn/haar houding ten opzichte van medeleerlingen, docenten en het werk op school.

Inhoud

De LVL bevat 24 vragen, verdeeld over de schalen taakgerichtheid, egocentrisme, sociabiliteit en sociale wenselijkheid. De items hebben de vorm van een stelling, waarbij leerlingen op een 10-puntsschaal kunnen aangeven in welke mate de stelling al dan niet op hen van toepassing is.

Doelgroep

De LVL kan worden ingezet bij leerlingen uit groep 8 van het (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs en bij leerlingen uit klas 1 van het voortgezet onderwijs.

Wijze van toetsing

De LVL kan zowel individueel en groepsgewijs worden afgenomen. De afname is digitaal en neemt ongeveer 20 minuten in beslag.

Rapportage

De rapportage bestaat uit een profielblad met daarop de ruwe scores en C-scores op de onderdelen taakgerichtheid, egocentrisme, sociabiliteit en sociale wenselijkheid. Per onderdeel wordt weergegeven of dit een bevorderende, neutrale of belemmerende werking kan hebben op de leerling. Het profielblad geeft ook een advies over extra in te zetten begeleiding, zoals sociale vaardigheidstraining, pestproject, faalangstreductietraining, huiswerkbegeleiding, concentratietraining en training voor studievaardigheden. Daarnaast wordt aangegeven of de leerling beschikt over houdingsaspecten zoals zelfstandig kunnen werken, kunnen samenwerken, conflicten kunnen oplossen en terechtwijzingen kunnen accepteren.

Combinatie LVL / DVL 2.0

Het wordt aanbevolen om de LVL te gebruiken in combinatie met de Docenten Vragenlijst 2.0. De DVL 2.0 is een gedragsobservatielijst die het functioneren van de leerlingen in de klas in kaart brengt vanuit het oogpunt van de docent. Op deze manier kan het beeld van de leerkracht en de leerling goed met elkaar vergeleken worden.

Uitgever

A-VISION Advisering & Begeleiding B.V.

Avision Profielblad LVL