ROUTE VO-LVS

Avision route VO LVS
Avision splash

LET OP! Dit schooljaar (’23-’24) is de ROUTE VO-LVS voor het laatst af te nemen. 

ROUTE VO-LVS is een leerlingvolgsysteem dat kan worden ingezet bij leerlingen van klas 1 tot en met 3 van alle niveaus en klas 4 vmbo en havo om methodeonafhankelijk het didactisch functioneren op verschillende gebieden in kaart te brengen. Het is een test om inzicht te verkrijgen in het schoolniveau waarop een leerling presteert per vaardigheid, maar ook wat in het algemeen een passend schoolniveau is. Voor elk schooljaar wordt hiermee inzichtelijk gemaakt welke leerroute de leerlingen het beste kunnen volgen. De test is op digitale wijze in twee tot drie uur zelfstandig te maken door de leerling.

Door het adaptieve karakter van de test, waarbij de test zich aanpast aan het niveau van de leerlingen, zullen zij niet onnodig geconfronteerd worden met voor hen te makkelijke of te moeilijke opgaven. Dit maakt dat er minder frustratie zal zijn tijdens de afname. Foutief beantwoorde vragen leiden tot makkelijkere vragen en bij veel goede antwoorden wordt de leerling verder uitgedaagd.  De resultaten zijn te gebruiken ter ondersteuning van een advies of besluit omtrent een passende leerweg voor een leerling.

Inhoud

De ROUTE VO-LVS toets meet de vaardigheden: Spelling, Woordenschat, Begrijpend Lezen, Rekenen en Engels. Hierna wordt een leerwegadvies berekend. De referentieniveaus zijn gebaseerd op Rapport Meijerink.

Doelgroep

ROUTE VO-LVS kan worden gemaakt door leerlingen in klas 1 tot en met 3 van alle niveaus en leerlingen van klas 4 uit vmbo. 

In de maanden maart tot en met juli wordt er advies gegeven voor het volgende schooljaar. In die maanden is het mogelijk advies te krijgen voor de overgangen van groep 8 naar leerjaar 1, van leerjaar 1 naar leerjaar 2, van leerjaar 2 naar leerjaar 3 en van leerjaar 4 naar havo 4 en het mbo niveau 3 en 4. Als u wilt weten of ROUTE VO geschikt is voor uw leerling en voor welk leerjaar en welke leerweg u een advies krijgt, neem dan contact met ons op.

Wijze van toetsing

Na een korte, digitale instructie kan de leerling zelfstandig aan de slag. ROUTE VO-LVS kan individueel of groepsgewijs worden afgenomen. De digitale afname zal ongeveer twee tot drie uur in beslag nemen.

Rapportage

Door middel van individuele en groepsrapportages krijgt de school inzicht in het niveau van de vijf domeinen en wordt er een plaatsings- en overgangsadvies gegeven. Op de rapportages staat per domein een vaardigheidsscore (201-300) weergegeven en wordt het referentieniveau (m.u.v. Engels) aangeduid. Op basis van alle gegevens volgt een advies voor een leerweg in het vo of een overgangsadvies naar havo of het mbo.

Uitgever

A-VISION Advisering en Begeleiding B.V.

Avision Route VO