Dyscalculie

Avision splash

Ondanks goede inspanningen kan het zo zijn dat uw kind het rekenen maar niet onder de knie krijgt en ten opzichte van klasgenoten achter begint te raken. Het automatiseren van de tafels wil niet lukken en het maken van sommen kost veel tijd. Dyscalculie is een stoornis die zich kenmerkt door hardnekkige problemen op het gebied van reken-/wiskundekennis. Dyscalculie gaat vaak samen met andere belemmeringen zoals een zwak geheugen, moeite met klokkijken en ruimtelijk inzicht. Soms kunnen deze problemen aangepakt worden met extra ondersteuning. Blijven er ondanks begeleiding hardnekkige problemen op het gebied van rekenen en wilt u graag weten hoe uw kind of leerling het beste begeleid kan worden? Dan kunt u door ons een onderzoek naar dyscalculie laten uitvoeren.

Om in beeld te kunnen brengen of de leerling in aanmerking komt voor onderzoek naar dyscalculie, wordt allereerst met behulp van een screening in kaart gebracht of er sprake is van ernstige, hardnekkige problematiek. Hierin worden onder andere resultaten van een diagnostisch rekenonderzoek, relevante (toets)gegevens vanuit school en ouders en handelingsplannen meegenomen. In de handelingsplannen moet duidelijk zijn welke begeleiding geboden is en wat de effecten van deze begeleiding zijn. Daarnaast worden de resultaten van eventuele screeningstesten door school bekeken. Wanneer dit aanleiding geeft tot verder onderzoek, wordt er gekeken naar verklarende factoren die ten grondslag kunnen liggen aan de rekenproblematiek, zoals de visueel-ruimtelijke ontwikkeling, concentratie, strategiegebruik of persoonlijkheidskenmerken. Na integratie van alle onderzoeksresultaten wordt bepaald of er sprake is van dyscalculie en welke begeleidingsadviezen passend zijn. Ook wanneer er geen sprake van dyscalculie blijkt te zijn, bieden we een passend advies of vervolgonderzoek.

Avision dyscalculie
Avision splash

Mogelijk is het screenen naar rekenproblematiek/dyscalculie of een aanzet tot onderzoek onderdeel van uw ondersteuningsplan op school. In overleg met ons is het mogelijk om het traject vanaf hier verder aan ons over te dragen.