Dyslexie

Avision splash

Het ene kind leert vlot lezen en spellen en bij het andere kind gaat dit wat moeizamer. U merkt bijvoorbeeld dat uw kind in een traag tempo leest, struikelt over lastige woorden of steeds dezelfde spelfouten blijft maken. Soms kunnen deze problemen aangepakt worden met extra ondersteuning. Blijft er ondanks begeleiding bij uw kind een hardnekkige achterstand in het lezen en/of spellen zichtbaar, dan kunt u bij ons een onderzoek naar dyslexie laten uitvoeren.  Dyslexie is een stoornis die zich kenmerkt door hardnekkige problemen op het gebied van lezen en spellen.

Om in beeld te kunnen brengen of de leerling in aanmerking komt voor onderzoek naar dyslexie, wordt allereerst met behulp van een screening in kaart gebracht of er sprake is van ernstige, hardnekkige problematiek op het gebied van lezen en spellen. Hierin worden onder andere relevante (toets)gegevens vanuit school en ouders en handelingsplannen meegenomen. In de handelingsplannen moet duidelijk zijn welke begeleiding geboden is en wat de effecten van deze begeleiding zijn. Daarnaast worden de resultaten van eventuele screeningstesten door school bekeken. Wanneer dit aanleiding geeft tot verder onderzoek wordt er gekeken naar verklarende factoren die ten grondslag kunnen liggen aan de lees- en spellingsproblematiek, zoals de fonologische verwerking, benoemsnelheid of persoonlijkheidskenmerken. Na integratie van alle onderzoeksresultaten wordt bepaald of er sprake is van dyslexie en welke begeleidingsadviezen passend zijn. Ook wanneer er geen sprake van dyslexie blijkt te zijn, bieden we een passend advies of vervolgonderzoek.

Avision dyslexie
Avision splash

Mogelijk is het screenen naar dyslexie of een aanzet tot onderzoek onderdeel van uw ondersteuningsplan op school. In overleg met ons is het mogelijk om het traject vanaf hier verder aan ons over te dragen.