DVL 2.0

DVL Avision
Avision splash

De Docentenvragenlijst 2.0 (DVL 2.0) is een gedragsobservatielijst die het functioneren van de leerlingen in de klas in kaart brengt vanuit het oogpunt van de docent. Daarnaast brengt het de houding van de leerling ten opzichte van medeleerlingen, docenten en het schoolwerk in beeld.

De DVL 2.0 heeft als doel om het sociaal-emotioneel functioneren en de ondersteuningsbehoeften van de leerling in kaart te brengen. Op dit moment ligt de DVL 2.0 ter beoordeling bij de COTAN en kan de DVL 2.0 dus nog niet ingezet worden voor LWOO/PRO aanvragen.

Inhoud

De DVL 2.0 bevat 35 vragen, verdeeld over de schalen Taakgerichtheid, Egocentrisme, Sociabiliteit en Zelfwaardering. De docent geeft op een 6-puntsschaal aan in hoeverre een stelling van toepassing is op de betreffende leerling.

Doelgroep

De DVL 2.0 kan worden ingevuld voor leerlingen uit groep 7 en 8 van het (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs. De DVL 2.0 staat niet op de regeling voor screenings- en testinstrumenten lwoo en pro. 

Wijze van toetsing

De DVL 2.0 kan digitaal worden ingevuld door de leerkracht of mentor en neemt ongeveer 5 minuten in beslag per leerling.

Rapportage

De rapportage bestaat uit een profielblad met daarop de ruwe scores en staninescores op de onderdelen taakgerichtheid, egocentrisme, sociabiliteit en zelfwaardering. Per onderdeel wordt weergegeven of dit een bevorderende, neutrale of belemmerende werking kan hebben op de leerling. Verder wordt toegelicht hoe de leerling gescoord heeft en worden er eventueel begeleidingsadviezen gegeven die passen bij de betreffende leerling. Tot slot wordt aangegeven of de leerling beschikt over bepaalde positieve houdingsaspecten.

Combinatie DVL 2.0 / LVL

Het wordt aanbevolen om de DVL 2.0 te gebruiken in combinatie met de Leerlingen Vragenlijst (LVL). De LVL is een digitale vragenlijst die ingezet kan worden om de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling in kaart te brengen. Op deze manier kan het beeld van de leerkracht en de leerling goed met elkaar vergeleken worden.

Uitgever

A-VISION Advisering en Begeleiding B.V.

Avision Profielblad DVL-2