Informatie

Met de Adaptieve Digitale Intelligentietest (ADIT) worden de cognitieve capaciteiten van een leerling uit groep 6, 7 of 8 in beeld gebracht. De ADIT is een digitale, adaptieve toets op vraagniveau. Dit betekent dat de moeilijkheid van elke vraag wordt aangepast aan de vaardigheid van de leerling. Het systeem selecteert op basis van de beantwoording wat de vervolgvraag is. Juist beantwoorde vragen leiden tot moeilijkere vragen en vice versa. Door deze manier van toetsing wordt de leerling altijd uitgedaagd tot de bovengrens van zijn of haar niveau. Door het adaptieve karakter wordt er gemeten wat een leerling wel weet in plaats van wat een leerling niet weet. Leerlingen met een laag vaardigheidsniveau komen zo niet toe aan lastige vragen en leerlingen die beter presteren, slaan eenvoudige vragen over. Op deze manier is het toetsen minder belastend voor de leerling. Leerlingen kunnen vanwege het adaptieve karakter niet teruggaan naar een vorige vraag of een vraag overslaan. Bij elk onderdeel wordt de adaptieve routine opnieuw doorlopen, zodat een leerling op elk onderdeel op zijn of haar niveau vragen aangeboden krijgt.  De ADIT kan in korte tijd worden afgenomen door een leerkracht of intern begeleider. Wij raden af om de eigen leerkracht de afname te laten begeleiden, om dit zo onafhankelijk mogelijk te begeleiden.

Uit eigen onderzoek is gebleken dat de ADIT een goede onderbouwing geeft op het schooladvies in relatie tot ROUTE 8. De resultaten en adviezen van beiden testen zijn met elkaar vergeleken en er blijkt een sterke positieve samenhang te zijn tussen de ADIT en ROUTE 8. Daarnaast kunnen de resultaten gebruikt worden voor de bepaling van de ondersteuningsbehoefte van een leerling, bijvoorbeeld bij een LWOO/PRO aanvraag.

Inhoud

De ADIT bestaat uit zeven subtesten. Vier subtesten meten de non-verbale intelligentie, namelijk Hoofdbewerkingen, Reeksen, Kubussen en Vlakken. De overige drie subtesten meten de verbale intelligentie, namelijk Woorden Passen, Woordbetekenis en Woordexclusie. De zeven subtesten samen worden gebruikt om een totale intelligentiescore te berekenen.

Doelgroep

De ADIT is een door de COTAN positief beoordeelde capaciteitentest voor leerlingen uit groep 6, 7 en 8.

Wijze van toetsing

Leerlingen maken de ADIT onder begeleiding van een testbegeleider, zoals een intern begeleider. Deze bespreekt de instructie en voorbeelden met de leerlingen, waarna ze zelfstandig de opdrachten kunnen maken. De test wordt afgenomen via een computer, laptop of tablet en kan zowel individueel als in groepsverband worden afgenomen. De toets duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur, maar vanwege de adaptieve routine zal de ene leerling de toets eerder afronden dan de andere leerling.  

Rapportage

Op de rapportage worden verschillende resultaten teruggekoppeld. De subtesten samen geven een betrouwbare indicatie van de intelligentie van een leerling uitgedrukt in de totale intelligentiescore. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen de verbale en non-verbale intelligentie. Tevens wordt er voor de verschillende subtesten weergegeven hoe de resultaten van de leerlingen zich onderling verhouden. Bij leerlingen uit groep 7 en 8 krijgt u ook inzicht in het voortgezet onderwijsniveau. Hierbij moet worden opgemerkt dat dit voortgezet onderwijsniveau alleen gebaseerd is op de cognitieve capaciteiten uit het huidige onderzoek. De school ontvangt ook een groepsrapportage. Hierin wordt overzichtelijk weergegeven wat de resultaten van de hele groep zijn.

Avision scoreprofiel groep 8
Avision informatie
Avision splash
Video

In deze video wordt uitleg gegeven over de interpretatie van de rapportages van de ADIT. Tevens wordt er een casus besproken.

Uitgever

A-VISION Advisering en Begeleiding B.V.