Skip navigatie

ROUTE PO

ROUTE PO

Als onderwijsadviseurs houden we ons bezig met allerlei vraagstukken op het gebied van leren en ontwikkeling. Waarschijnlijk kent u…

Eindtoets

ROUTE 8 is een digitale adaptieve eindtoets voor groep 8 die door het ministerie van OC&W geschikt is bevonden als alternatief…

PO Capaciteiten

De Adaptieve Digitale IntelligentieTest (ADIT) is een passende test als u inzicht wilt krijgen in de cognitieve capaciteiten van…

Als u de cognitieve capaciteiten en het voortgezet onderwijsniveau van leerlingen uit groep 7 (april t/m juni), groep 8 en klas 1,…

De Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-V-NL) is een passende test om in een individuele setting inzicht te krijgen in de…

De Intelligentie- en ontwikkelingsschalen voor kinderen en jongeren (IDS-2) kan worden afgenomen om verschillende…

De Wechsler Non Verbal (WNV-NL) kan worden gebruikt om in een individuele setting in korte tijd inzicht te krijgen in de non-verbale…

PO Didactisch

De Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet Onderwijs (TPVO) kan worden gebruikt als u het didactisch functioneren van een…

PO Persoonlijkheid

De Eigenwijzer is een korte digitale persoonlijkheidsvragenlijst welke de voorkeuren en interesses van leerlingen in kaart brengt.…

De DVL (de opvolger van de AVL) is een gedragsobservatielijst over het functioneren van de leerlingen in de klas en hun houding ten…

De LEV-L is een digitale vragenlijst die de school inzicht geeft welke leervoorkeuren passen bij een leerling. De leerling krijgt…

Om te kijken of er sprake is van sociaal-emotionele problematiek kan de Leerlingen Vragenlijst gebruikt worden.Het is aan te bevelen…

Wat heeft een leerling nodig? De INVOO is een digitale vragenlijst waarmee de ondersteuningsbehoeften van de leerling in beeld wordt…

MITT Meervoudige Intelligentie Talenten Test (MITT) De Meervoudige Intelligentie Talenten Test is een digitale vragenlijst voor…

De NPV-J 2 is een persoonlijkheidsvragenlijst die gebruikt kan worden om de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling in…

Persoonlijkheidsvragenlijst die motivatie en faalangst in beeld brengt. DoelDe PMT-K geeft een indruk van de prestatiemotivatie…

De LMT-BO meet de leermotivatie, het zelfvertrouwen en het doorzettingsvermogen van uw leerlingen; de antwoorden worden…

PO Dyslexie en Dyscalculie

Dyslexie

Het is mogelijk om door A-VISION een onderzoek naar dyslexie uit te laten voeren. Om in beeld te kunnen brengen aan welke…

Dyscalculie

Het is mogelijk om door A-VISION een onderzoek naar dyscalculie uit te laten voeren. Om in beeld te kunnen brengen aan welke…

PO Overig

Dienstverlening

TestbegeleidingDe professionals van A-VISION komen graag op uw locatie om de testafname in goede banen te leiden. Voor een aantal…

Verslaglegging 

Naast de profielbladen die per test de scores weergeven, kan er ook gekozen worden voor andere vormen van…