Skip navigatie

ROUTE PO

ROUTE PO

Als onderwijsadviseurs houden we ons bezig met allerlei vraagstukken op het gebied van leren en ontwikkeling. Waarschijnlijk kent u…

Eindtoets

ROUTE 8 is een digitale adaptieve eindtoets voor groep 8 die door het ministerie van OC&W geschikt is bevonden als alternatief…

PO Capaciteiten

De Adaptieve Digitale IntelligentieTest (ADIT) is een passende test als u inzicht wilt krijgen in de cognitieve capaciteiten van…

Als u de cognitieve capaciteiten en het voortgezet onderwijsniveau van leerlingen uit groep 7 (april t/m juni), groep 8 en klas 1,…

De Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-V-NL) is een passende test om in een individuele setting inzicht te krijgen in de…

De Intelligentie- en ontwikkelingsschalen voor kinderen en jongeren (IDS-2) kan worden afgenomen om verschillende…

De Wechsler Non Verbal (WNV-NL) kan worden gebruikt om in een individuele setting in korte tijd inzicht te krijgen in de non-verbale…

PO Didactisch

Het Drempelonderzoek brengt de didactische vaardigheden van een leerling methodeonafhankelijk in kaart. Het kan worden gebruikt als…

De Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet Onderwijs (TPVO) kan worden gebruikt als u het didactisch functioneren van een…

PO Persoonlijkheid

De Eigenwijzer is een korte digitale persoonlijkheidsvragenlijst welke de voorkeuren en interesses van leerlingen in kaart brengt.…

De Docentenvragenlijst (DVL) is een korte digitale gedragsobservatielijst die ingezet kan worden om een beeld te krijgen van de…

De Leervoorkeurenvragenlijst (LEV-L) is een digitale vragenlijst die bijvoorbeeld ingezet kan worden als u inzicht wilt krijgen in…

De Leerlingvragenlijst (LVL) is een korte digitale vragenlijst die ingezet kan worden om de sociaal-emotionele ontwikkeling van een…

De Inventarisatielijst Ondersteuningsbehoeften (INVOO) is een digitale vragenlijst die ingezet kan worden om de…

De Meervoudige Intelligentie Talenten Test (MITT) is een korte digitale vragenlijst die wordt gebruikt om een beeld te krijgen van…

De Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst 2 (NPV-J 2) is een persoonlijkheidsvragenlijst die bijvoorbeeld gebruikt kan…

De Prestatie Motivatie Test voor Kinderen (PMT-K) is een korte digitale persoonlijkheidsvragenlijst die gebruikt kan worden inzicht…

De Leermotivatietest (LMT-BO) is een persoonlijkheidsvragenlijst die ingezet kan worden om inzicht te krijgen in de leermotivatie,…

PO Dyslexie en Dyscalculie

Dyslexie

Het ene kind leert vlot lezen en spellen, bij het andere kind gaat dit wat moeizamer. U merkt bijvoorbeeld dat uw kind in een traag…

Dyscalculie

Ondanks goede inspanningen kan het zo zijn dat uw kind het rekenen maar niet onder de knie krijgt en ten opzichte van klasgenoten…

PO Overig

Dienstverlening

TestbegeleidingDe professionals van A-VISION komen graag op uw locatie om de testafname in goede banen te leiden. Voor een aantal…

Verslaglegging 

Naast de profielbladen die per test de scores weergeven, kan er ook gekozen worden voor andere vormen van…