Inventarisatie Basisondersteuning Onderwijs

Waarom de IBO?
Wettelijk is vastgelegd dat het samenwerkingsverband een niveau van basisondersteuning vaststelt in het ondersteuningsplan. Elke school moet deze ondersteuning kunnen bieden en ouders krijgen inzicht in wat zij van de school mogen verwachten. De flexibele IBO kan worden ingezet om na te gaan in hoeverre de basisondersteuning op elke school binnen een samenwerkingsverband/bestuur in orde is. Zo kan nog beter worden ingespeeld op specifieke vragen waar scholen, besturen en samenwerkingsverbanden in het kader van de zorgplicht en/of passend onderwijs voor komen te staan.  

IBO
De IBO is een digitaal instrument waarmee op swv-, bestuurs- en schoolniveau inzichtelijk wordt welke deskundigheid, voorzieningen en materialen scholen tot hun beschikking hebben voor het begeleiden en ondersteunen van hun leerlingen. 

Doel
Op een heldere, visuele wijze wordt in beeld gebracht  in hoeverre op alle scholen van het samenwerkingsverband/bestuur de basisondersteuning op orde is en in hoeverre op swv-niveau het ondersteuningsaanbod dekkend is. 

Inhoud
De basisondersteuning wordt onderzocht op de door het samenwerkingsverband en/of bestuur gewenste en vastgestelde standaarden en indicatoren. De respondent vult de vragenlijst in door iedere indicator te beantwoorden met ‘ja’ (dit doen wij daadwerkelijk) of ‘nee’ (dit doen wij (nog) niet) of  ‘ik weet het niet’. 

Doelgroep
Scholen in het po en vo op initiatief van het bestuur of het samenwerkingsverband. 

Rapportage 
Op schoolniveau wordt per indicator weergegeven welk percentage van de respondenten ‘ja’, ‘nee’ of ‘ik weet het niet’ heeft geantwoord. Op bestuursniveau worden de afzonderlijke schoolrapportages aangevuld met een bestuursrapportage waarop de scores van hun deelnemende scholen zijn samengevat. Voor het samenwerkingsverband worden de afzonderlijke school- en bestuursrapportages aangevuld met een samenwerkingsverbandrapportage waarop de scores van alle deelnemende scholen zijn samengevat. 

Werkwijze
Tijdens de intake worden afspraken gemaakt over de samenstelling van de vragenlijst, de deelnemende scholen, de respondentgroep(en), de wijze van uitvoering van het onderzoek en de communicatie naar scholen. De uitvoering kan worden verzorgd door A-VISION of zelf ter hand genomen worden via ons testplatform RouteWijs. 

Adviesgesprek
In een adviesgesprek verkennen we vanuit de resultaten aan welke standaarden voor basisondersteuning wordt voldaan en waar nog ontwikkelpunten liggen om passende vervolgstappen te kunnen nemen.

Meer weten?
Wij zijn graag bereid om met u één en ander nader te verkennen, u kunt ons mailen via info@a-vision.nu