Leerlingenvragenlijst

Om te kijken of er sprake is van sociaal-emotionele problematiek kan de Leerlingen Vragenlijst gebruikt worden.
Het is aan te bevelen om de Leerlingen Vragenlijst te gebruiken in combinatie met de Docenten Vragenlijst zodat het oordeel van de leerkracht en de leerling met elkaar vergeleken kunnen worden. 

Doel
Met de LVL worden het functioneren van de leerling in de klas en hun houding ten opzichte van medeleerlingen, docenten en het werk op school in kaart gebracht.

Inhoud
De Leerlingen Vragenlijst bestaat uit 24 items met 10 antwoordcategorieën. De items hebben de vorm van een stelling, waarbij leerlingen op een 10-schaal kunnen aangeven in welke mate de stelling al dan niet op hen van toepassing is.

Doelgroep
De LVL is een door de COTAN goedgekeurde test voor leerlingen uit groep 8 van het (speciaal) basisonderwijs.

Wijze van toetsing
Individueel en groepsgewijs, digitaal en neemt 20 minuten in beslag. 

Rapportage
De rapportage bestaat uit een profielblad met daarop de scores op de onderdelen egocentrisme - sociaal wenselijkheid- taakgerichtheid – sociabiliteit. 
Het profielblad geeft ook een advies over extra in te zetten begeleiding, zoals sociale vaardigheidstraining, pestproject, faalangstreductietraining, huiswerkbegeleiding/concentratietraining en training studievaardigheden. Daarnaast wordt aangegeven of de leerling beschikt over houdingsaspecten zoals zelfstandig kunnen werken, kunnen samenwerken, conflicten oplossen en terechtwijzing accepteren.Demo
Om een demo te maken kunt u via www.routewijs.nl inloggen met de gebruikersnaam 'demo' en het wachtwoord 'demo'.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@a-vision.nu


Uitgever
A-VISION