Leerlingen Vragenlijst

De Leerlingvragenlijst (LVL) is een korte digitale vragenlijst die ingezet kan worden om de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling in kaart te brengen. De leerling vult de vragenlijst zelf in.

De LVL geeft inzicht in het functioneren van de leerling in de klas en zijn/haar houding ten opzichte van medeleerlingen, docenten en het werk op school. Het profielblad geeft ook een advies over extra in te zetten begeleiding, gericht op de problematiek van de leerling. Het wordt aangeraden om de LVL in combinatie met de Docentenvragenlijst (DVL) af te nemen, zodat het beeld van de leerkracht en de leerling met elkaar vergeleken worden.

Doel
Met de LVL worden het functioneren van de leerling in de klas en hun houding ten opzichte van medeleerlingen, docenten en het werk op school in kaart gebracht.

Inhoud
De Leerlingen Vragenlijst bestaat uit 24 items met 10 antwoordcategorieën. De items hebben de vorm van een stelling, waarbij leerlingen op een 10-puntsschaal kunnen aangeven in welke mate de stelling al dan niet op hen van toepassing is.

Doelgroep
De LVL is een door de COTAN positief beoordeelde test voor leerlingen uit groep 8 van het (speciaal) basisonderwijs en leerlingen uit klas 1 van het voortgezet onderwijs.

Wijze van toetsing
Individueel en groepsgewijs, digitaal en neemt 20 minuten in beslag. 

Rapportage
De rapportage bestaat uit een profielblad met daarop de scores op de onderdelen egocentrisme, sociaal wenselijkheid, taakgerichtheid, sociabiliteit.
Het profielblad geeft ook een advies over extra in te zetten begeleiding, zoals sociale vaardigheidstraining, pestproject, faalangstreductietraining, huiswerkbegeleiding, concentratietraining en training studievaardigheden. Daarnaast wordt aangegeven of de leerling beschikt over houdingsaspecten zoals zelfstandig kunnen werken, kunnen samenwerken, conflicten oplossen en terechtwijzing accepteren. De bijbehorende leeswijzer kan worden gebruikt voor verdere interpretatie van de resultaten en eventuele begeleiding en coaching.

Demo
Om een demo te maken kunt u via www.routewijs.nl inloggen met de gebruikersnaam 'demo' en het wachtwoord 'demo'.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@a-vision.nu


Uitgever
A-VISION

 

 Voorbeeldrapportage