IDS-2

De Intelligentie- en ontwikkelingsschalen voor kinderen en jongeren (IDS-2) kan worden afgenomen om verschillende ontwikkelingsgebieden van een kind en jongere van 5 tot en met 20 jaar in kaart te brengen. Deze ontwikkelingsgebieden zijn zowel de intelligentie als het executief functioneren, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische ontwikkeling, de schoolse vaardigheden en de werkhouding tijdens de testafname.

Er kan voor gekozen worden om een deel van de test af te nemen. Deze test kan bijvoorbeeld ingezet worden als een kind of jongere op school niet goed kan meekomen, als u wilt weten wat u mag verwachten van een kind of jongere of als u op methodeonafhankelijke manier de didactische vaardigheden wilt meten. De individuele setting is uitermate geschikt om een kind te stimuleren alles te laten zien wat hij of zij in huis heeft en biedt mogelijkheden tot gerichte observaties.

Indien de onderdelen intelligentie en executieve functies afgenomen worden geven de resultaten middels een uitgebreid onderzoeksverslag de cognitieve capaciteiten van een leerling weer, waarbij ook aandacht is voor sterke en zwakke kanten. Daarnaast kan, afhankelijk van de vraag, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische ontwikkeling, de schoolse vaardigheden en de werkhouding gedurende de testafname in kaart worden gebracht. Tevens wordt een beschrijving van het kind op het gebied van onder andere contactname en verschillende aspecten van de werkhouding gegeven. Op basis van de resultaten en observaties die voortkomen uit het onderzoek kunnen adviezen gegeven worden om een leerling optimaal te laten presteren op school.

Inhoud
De IDS-2 bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Intelligentie, bestaande uit zeven factoren: Visuele verwerking, Langetermijngeheugen, Verwerkingssnelheid, Kortetermijngeheugen auditief, Kortetermijngeheugen ruimtelijk-visueel, Abstract denken en Verbaal redeneren. 

  • Executieve functies, welke betrekking hebben op aandacht, regulering en controleprocessen. 

  • Motorische ontwikkeling, waarbij de grove motoriek (5 t/m 10 jaar), fijne motoriek en visuomotoriek van het kind in kaart wordt gebracht. 

  • Sociaal-emotionele ontwikkeling, waarbij gemeten wordt in hoeverre het kind emoties kan herkennen (5 t/m 10 jaar), reguleren en sociaal competent kan handelen. 

  • Schoolse vaardigheden, welke bestaat uit Logisch-wiskundig denken, Taalvaardigheid (5 t/m 10 jaar), Lezen (7 t/m 20 jaar) en Spelling (7 t/m 20 jaar). 

  • Werkhouding, waarbij de consciëntieusheid en de prestatiemotivatie van het kind wordt ingeschat door de testleider (11 t/m 20 jaar).

Doelgroep
De IDS-2 is geschikt voor kinderen van 5 tot en met 20 jaar. 

Wijze van toetsing
De IDS-2 mag alleen worden afgenomen door gekwalificeerde testbegeleiders. De afname is schriftelijk, vindt plaats in een individuele setting en neemt ongeveer 2,5* uur in beslag.

Rapportage
De IDS-2 wordt gerapporteerd in een uitgebreid onderzoeksverslag. De scores op de verschillende subtests en factoren worden weergegeven en uitgelegd. Opvallende zaken tijdens het onderzoek als spraak- en taalvaardigheid, motoriek, werkhouding en werkaanpak van de leerling worden vermeld in de observatie.

*In de volgende tabel een overzicht met de afnametijd per onderdeel. 

Onderdeel

Afnametijd

IQ volledig – 14 subtests

90 minuten

IQ verkort – 7 subtests

45 minuten

IQ screening

10 minuten

Executieve functies

30 minuten

Psychomotoriek

20 minuten

Sociaal-emotionele competenties

15 minuten

Schoolse vaardigheden

30-60 minuten (afhankelijk van leeftijd)

Werkhouding

7 minuten

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@a-vision.nu

Uitgever
Hogrefe Uitgever