ADIT

De Adaptieve Digitale IntelligentieTest (ADIT) is een passende test als u inzicht wilt krijgen in de cognitieve capaciteiten van een leerling uit groep 6, 7 of 8. Daarnaast krijgt u bij de leerlingen uit groep 7 en 8 inzicht in hun voortgezet onderwijsniveau.

Adaptief
De ADIT is een adaptieve toets op vraagniveau. Dit betekent dat de moeilijkheid van elke vraag wordt aangepast aan de vaardigheid van de leerling. Het systeem selecteert op basis van de beantwoording wat de vervolgvraag is. Juist beantwoorde vragen leiden tot moeilijkere vragen en vice versa. In de afbeelding hieronder is dit met een voorbeeld weergegeven.Door deze manier van toetsen wordt de leerling altijd uitgedaagd tot de bovengrens van zijn of haar niveau. Door het adaptieve karakter wordt er gemeten wat een leerling wel weet in plaats van wat een leerling niet weet. Leerlingen met een laag vaardigheidsniveau komen zo niet toe aan lastige vragen en leerlingen die beter presteren, slaan eenvoudige vragen over. Op deze manier is het toetsen minder belastend voor de leerling. Let op: vanwege het adaptieve karakter kunnen leerlingen niet teruggaan naar een vorige vraag of een vraag overslaan.

Bij elk onderdeel wordt de adaptieve routine opnieuw doorlopen. De leerling beantwoordt bij elk onderdeel een minimaal aantal vragen. Een onderdeel wordt afgesloten als de score van de leerling betrouwbaar genoeg kan worden vastgesteld of wanneer het maximaal aantal vragen bereikt is.

De ADIT voor groep 6, 7 en 8 zijn positief beoordeeld door de COTAN.

Resultaten
De resultaten laten zien wat de cognitieve capaciteiten van een leerling zijn. Vervolgens wordt op basis van de cognitieve capaciteiten een passend voortgezet onderwijsniveau geadviseerd voor de leerlingen uit groep 8. Bij de leerlingen uit groep 7 kunt u het onderwijsniveau zelf aflezen uit een grafiek. Het gegeven advies kan gebruikt worden als ondersteuning voor een passend onderwijsadvies richting het voortgezet onderwijs. Een goede inschatting van de mogelijkheden van de leerling draagt rechtstreeks bij aan een passend advies en vergroot daardoor de kans dat de leerling op het best passende onderwijsniveau geplaatst wordt. Daarnaast kunnen de resultaten gebruikt worden voor de bepaling van de ondersteuningsbehoefte van een leerling, bijvoorbeeld bij een lwoo/pro aanvraag.

Toetsonderdelen en afname
De ADIT toetst op digitale en adaptieve wijze zeven onderdelen: woordbetekenis, woorden passen, woordexclusie, hoofdbewerkingen, reeksen, kubussen en vlakken. De test wordt via internet afgenomen op een computer, laptop of tablet. De toets duurt ongeveer anderhalf uur, maar vanwege de adaptieve routine zal de ene leerling de toets eerder afronden dan de andere leerling. De duur van de toets zegt niets over het resultaat.
Leerlingen kunnen de ADIT zelfstandig maken onder toezicht van een begeleider. De toets is geschikt voor gehele klassen, maar kan ook ingezet worden voor één leerling of enkele leerlingen. Hierdoor kan de ADIT ook ingezet worden op scholen die beschikken over een beperkt aantal computers.

Meer informatie

Voor meer informatie of aanmelden voor de ADIT mail naar contact@a-vision.nu  Wellicht staat het antwoord op uw vraag ook bij onze meest gestelde vragen.

Kennismaking

Bent u benieuwd wat de ADIT te bieden heeft? Maak dan kennis met de ADIT via onze demo, proefcode of bekijk de video.

Demo
Om een demo te maken kunt u via www.routewijs.nl inloggen met de gebruikersnaam 'demo' en het wachtwoord 'demo'. Let op: de demo is enkel bedoeld voor scholen en niet voor ouders/kinderen.

Proefcode
Scholen kunnen kennismaken met de ADIT en daarmee ook met adaptief testen. A-VISION geeft hiervoor proefcodes uit, zodat er inzicht kan worden verkregen in deze test. Deze proefcode kunt u aanvragen via info@a-vision.nu.

Video
In onderstaande video kunt u kort kennismaken met de ADIT en worden algemene vragen behandeld zoals: 'Wat houdt de ADIT in?' en 'Voor wie is de ADIT bedoeld?'

Aanmelding en testafname

Wilt u als school gebruikmaken van de ADIT, stuur dan een mail naar contact@a-vision.nu. Vervolgens zal er contact met u opgenomen worden en wordt de aanmeldprocedure met u besproken.

Aanmeldprocedure
Op hoofdlijnen ziet het proces er als volgt uit:
De school levert een ingevuld aanmeldformulier aan bij A-VISION. Tevens is het verplicht om voor elke leerling een toestemmingsformulier aan te leveren en dient er een product- en dienstenovereeenkomst inclusief verwerkersovereenkomst getekend te worden. Vervolgens verwerkt A-VISION de aanmeldgegevens en wordt van de school gevraagd het 'Ben-ik-geschikt' stappenplan te doorlopen. Als deze goed is verlopen ontvangt school de inlogcodes voor de leerlingen en kan worden gestart met de testafname.  Zodra de school aan A-VISION heeft doorgegeven dat alle leerlingen de ADIT hebben gemaakt, worden de testresultaten verwerkt en is de rapportage binnen 10 werkdagen online beschikbaar voor de school.

Digitaal
De ADIT wordt via internet binnen een beveiligde omgeving afgenomen op een computer, laptop of tablet. Per leerling wordt een inlogcode aangemaakt waar een wachtwoord aan gekoppeld wordt. Via een eenvoudig inlogsysteem komt iedere leerling in een eigen toetsomgeving terecht.

Ben-ik-geschikt
Om er zeker van te zijn dat de ICT-omgeving van de school geschikt is voor afname, doorlopen de scholen voorafgaand aan de toets een ben-ik-geschikt-stappenplan. Op deze manier krijgt A-VISION inzicht in de ICT-omgeving. Dit om eventuele technische problemen te voorkomen.

Toetsomgeving testbegeleider
De testbegeleider heeft een eigen account waarin de leerlingen tijdens de afname real-time gevolgd kunnen worden.

In onderstaande video wordt er informatie gegeven over de aanmeldingsprocedure en de afname van de ADIT.

Rapportages

Resultaten
De onderdelen geven samen een betrouwbare indicatie van de intelligentie van een leerling uitgedrukt in de totale intelligentie. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen verbale en non-verbale intelligentie en voor de verschillende subtests wordt weergegeven hoe de resultaten van de leerling zich onderling verhouden.

Schooladvies
Tevens wordt voor de ADIT groep 8 het schooladvies weergegeven op de rapportage. Hierbij moet worden opgemerkt dat dit schooladvies alleen gebaseerd is op de cognitieve capaciteiten uit het huidige onderzoek. De didactische vaardigheden en gegevens over de werkhouding en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling worden niet meegenomen in dit advies, maar zijn voor een school wel belangrijk om mee te nemen in de afweging voor een passend advies.

In onderstaande video wordt uitleg gegeven over de interpretatie van de rapportages van de ADIT. Tevens wordt er een casus besproken.

De rapportages van de groepen 6, 7 en 8 worden onderstaand weergegeven. Op de rapportage van groep 8 wordt een onderwijsadvisering gegeven. Op de rapportage in groep 6 en 7 wordt geen onderwijsadvisering weergegeven. Wel kan op de rapportage van groep 7 worden afgelezen wat een passend onderwijsniveau kan zijn voor de betreffende leerling.

Voorbeeldrapportage ADIT groep 6

 

  Voorbeeldrapportage ADIT groep 7

 Voorbeeldrapportage ADIT groep 8

 

Uitgever

A-VISION