ROUTE 8

ROUTE 8 is een digitale adaptieve eindtoets voor groep 8 die door het ministerie van OC&W geschikt is bevonden als alternatief voor de Centrale Eindtoets. ROUTE 8 toetst de verplichte domeinen taal en rekenen. Daarnaast hebben we de onderdelen begrippenlijst en luistervaardigheid aan het onderdeel taal toegevoegd. Het onderdeel persoonlijk functioneren is optioneel. ROUTE 8 wordt via internet afgenomen op een computer, laptop of tablet. De afname van de toets neemt twee à drie klokuren in beslag. De eindtoets ROUTE 8 is net als alle andere eindtoetsen kosteloos.

Doel
ROUTE 8 brengt het eindniveau van de leerling in kaart en geeft op basis van de scores een advies voor het voortgezet onderwijs.

Inhoud
ROUTE 8 toetst de domeinen taal en rekenen opgedeeld in verschillende deeltoetsen. Daarnaast is het mogelijk om optioneel het onderdeel functioneren toe te voegen. Bij dit laatste onderdeel gaat het bij de beantwoording niet om goed of fout, maar om de mening van de leerling. ROUTE 8 is door zowel de expertgroep van het ministerie van OC&W als de COTAN goedgekeurd.

Doelgroep
Leerlingen uit groep 8 van het (speciaal) basisonderwijs. 

Wijze van toetsing
Individueel en in groepsverband, digitale afname in ongeveer 2 uur.
* Doordat het een adaptieve test is en niet alle leerlingen evenveel vragen maken, kan de tijdsduur verschillen.

Rapportage
In de rapportage wordt het advies voor het voortgezet onderwijs weergegeven. Daarnaast laat de rapportage overzichtelijk zien wat het resultaat is per domein en per deeltoets. De resultaten van het optionele onderdeel functioneren worden op een aparte rapportage weergegeven. Voor de klas wordt er een groepsrapportage geleverd en indien er meerdere groepen 8 zijn, ook een schooloverzicht.

Demo
Om een demo te maken kunt u via www.routewijs.nl inloggen met de gebruikersnaam 'demo' en het wachtwoord 'demo'.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@a-vision.nu of bekijk onze website: https://route8.nl/ 


Uitgever
A-VISION