Disclaimer

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer (getiteld “Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite (www.competentaanhetwerk.nl, maar eventueel ook bereikbaar via een andere link.) van A-VISION Advies en Begeleiding BV, die haar hoofdkantoor heeft gevestigd op de Brouwersmolenweg 376, 7339 ED Ugchelen, Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK met het KvK nummer 081041310000. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen alvorens u gebruik maakt van deze website. Door deze internetsite en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten besteld via deze internetsite en deze Disclaimer, zullen de voorwaarden van de producten van A-VISION ADVIES EN BEGELEIDING BV voorrang hebben.

Gebruik van deze internetsite
De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van professioneel advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen risico en aansprakelijkheid. Hoewel A-VISION ADVIES EN BEGELEIDING BV tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt A-VISION ADVIES EN BEGELEIDING BV expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie correct, compleet of actueel is. A-VISION ADVIES EN BEGELEIDING BV garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer A-VISION ADVIES EN BEGELEIDING BV hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat A-VISION ADVIES EN BEGELEIDING BV de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. A-VISION ADVIES EN BEGELEIDING BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid inzake de inhoud, gebruik of beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, actualiteit, validiteit en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door A-VISION ADVIES EN BEGELEIDING BV niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten
A-VISION ADVIES EN BEGELEIDING BV, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van A-VISION ADVIES EN BEGELEIDING BV of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande toestemming van A-VISION ADVIES EN BEGELEIDING BV is het niet toegestaan links naar sites van A-VISION ADVIES EN BEGELEIDING BV weer te geven.

Online communicatie
Berichten die u per e-mail naar A-VISION ADVIES EN BEGELEIDING BV stuurt kunnen onveilig zijn. A-VISION ADVIES EN BEGELEIDING BV raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan A-VISION ADVIES EN BEGELEIDING BV te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan A-VISION ADVIES EN BEGELEIDING BV te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen. A-VISION ADVIES EN BEGELEIDING BV aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als A-VISION ADVIES EN BEGELEIDING BV op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (a) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (b) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (c) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan A-VISION ADVIES EN BEGELEIDING BV of aan u wordt gezonden, (d) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (e) misbruik van deze internetsite, (f) verlies van gegevens, (g) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (h) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van de bestuurders en medewerkers van A-VISION ADVIES EN BEGELEIDING BV.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen
A-VISION ADVIES EN BEGELEIDING BV behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.