ROUTE VO-LVS

ROUTE VO-LVS kan worden ingezet bij leerlingen van klas 1 tot en met 3 en klas 4 mavo om methodeonafhankelijk het didactisch functioneren op verschillende gebieden in kaart te brengen. In de maanden september tot februari wordt advies gegeven voor het komende halve schooljaar. In de maanden maart tot en met juli wordt er advies gegeven voor het volgende schooljaar. In die maanden is het mogelijk advies te krijgen voor de overgangen van groep 8 naar leerjaar 1, van leerjaar 1 naar leerjaar 2, van leerjaar 2 naar leerjaar 3 en van leerjaar 4 naar het mbo. Het is een test om inzicht te verkrijgen in het schoolniveau waarop een leerling presteert per vaardigheid, maar ook wat in het algemeen een passend schoolniveau is. De test is op digitale wijze zelfstandig te maken door de leerling in twee tot drie uur."

Door het adaptieve karakter van de test, waarbij de test zich aanpast aan het niveau van de leerlingen, zullen zij niet onnodig geconfronteerd worden met voor hen te makkelijke of te moeilijke opgaven. Dit maakt dat er minder frustratie zal zijn tijdens de afname. De resultaten zijn te gebruiken ter ondersteuning van een advies of besluit omtrent een passende leerweg voor een leerling.

Doel
ROUTE VO-LVS is een leerlingvolgsysteem voor leerlingen van het vo. Voor elk schooljaar wordt hiermee inzichtelijk gemaakt welke leerroute de leerlingen het beste kunnen volgen.

Inhoud
De toets meet de vaardigheden: spelling, woordenschat, begrijpend lezen, rekenen en Engels. Hierna wordt een leerwegadvies berekend. De referentieniveaus zijn gebaseerd op Rapport Meijerink. Het adaptieve karakter van de toets zorgt ervoor dat de moeilijkheid van elke volgende vraag wordt aangepast aan de vaardigheid van de leerling. De leerling start op zijn/haar niveau. Foutief beantwoorde vragen leiden tot makkelijkere vragen en bij veel goede antwoorden wordt de leerling verder uitgedaagd. 

Wijze van toetsing
Na een korte, digitale instructie kan de leerling zelfstandig aan de slag. Individueel of groepsgewijs. Digitale afname in ongeveer 3 uur.

Rapportage
Door middel van groeps- en individuele rapportages krijgt de school inzicht in het niveau van de kernvaardigheden en wordt er een plaatsings- en overgangsadvies gegeven. Op de rapportages staat per domein een vaardigheidsscore (201-300) weergegeven en wordt het referentieniveau (m.u.v. Engels) aangeduid. Op basis van alle gegevens volgt een advies voor een leerweg in het vo of een overgangsadvies naar havo of het mbo. De bijbehorende leeswijzer kan worden gebruikt voor verdere interpretatie van de resultaten en eventuele begeleiding en coaching.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@a-vision.nu


Uitgever
A-VISION