DTT - inzicht in het formatieve leerproces

De DTT (Diagnostische Tussentijdse Toets) is een digitaal, adaptief feedbackinstrument. Het biedt een gedetailleerd beeld van de leerontwikkeling bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Docent en leerling verkrijgen informatie over vaardigheden waarbij ondersteuning of juist verdieping nodig is.

Doel
Objectief bepalen in hoeverre doelen voor Nederlands, Engels en wiskunde aan het einde van de onderbouw zijn behaald op leerling- en groepsniveau. De DTT wordt ingezet als onderdeel van formatieve evaluatie en sluit goed aan bij gepersonaliseerd leren. Docenten kunnen worden begeleid in het afstemmen van het onderwijsaanbod.

Inhoud 
Voor Nederlands en Engels gaat de DTT in op de volgende aspecten van schrijfvaardigheid: afstemmen op doel en publiek, tekststructuur, woord- en zinsniveau, spelling en interpunctie. Het onderdeel wiskunde gaat in op getallen en variabelen, verhoudingen, meten en meetkunde, verbanden en formules en (alleen voor havo/vwo) informatieverwerking. De inhoud van de DTT is gebaseerd op de tussendoelen die zijn afgeleid van de kerndoelen voor de onderbouw, de referentieniveaus Nederlandse taal, het Europees Referentiekader voor Engels en de eindtermen.

Doelgroep
Het adaptieve karakter van de toets zorgt dat iedere leerling een passende uitdaging krijgt. De DTT is bedoeld voor leerlingen in klas 2 vmbo BB, 2 vmbo KB, 2 vmbo GL/TL, 3 havo en 3 vwo.

Wijze van toetsing     
De afname vindt plaats in februari en verloopt individueel of groepsgewijs onder toezicht van een docent. Per vak duurt dit ca. 180 minuten. Het is ook mogelijk om voor één of twee vakken gebruik te maken van de DTT.

Rapportage        
De leerling- en groepsrapportage levert informatie over (sub)vaardigheden en (sub)domeinen waar ondersteuning of verdieping nodig is. Tevens biedt het aanknopingspunten om stappen te zetten richting leergroei.

Aan de slag
Om te waarborgen dat de leerling in het leerproces daadwerkelijk profiteert van het gebruik van de DTT, wordt het docententeam ondersteund bij het vertalen van de feedback naar vervolgstappen in de lespraktijk. Op basis van een intake met zowel de schoolleiding als de betreffende docententeams, ontvangt u een voorstel op maat voor coaching en evaluatie. De mate van begeleiding is o.a. afhankelijk van uw wens en de stappen die uw school al heeft gezet op het gebied van formatief werken.

Naast het leerlingvolgsysteem
Zowel het leerlingvolgsysteem als het gebruik van de DTT zijn belangrijke instrumenten om een volledig mogelijk beeld te vormen van de leerling, in aanvulling op bevindingen van de docent. Leerlingvolgsystemen bieden over het algemeen een globaal antwoord op de vraag: “gaat de leerling vooruit?” en ondersteunen de keuze voor een leerweg of profiel. In aanvulling hierop geeft de DTT een verfijnd inzicht op de ontwikkeling van de achterliggende (deel-)vaardigheden, waarop gericht actie kan worden ondernomen.

Pilot DTT door het Ministerie OCW, CvTE en het onderwijsveld
De DTT is aanvankelijk ontwikkeld in opdracht van de overheid. Van 2014-2017 hebben ca. 150 scholen voor voortgezet onderwijs meegedacht over de inhoud en de DTT afgenomen als pilot. SLO heeft tussendoelen geformuleerd als criteria en passend materiaal ontwikkeld om de formatieve cyclus in te bedden. Vanaf 2018 wordt de DTT niet meer aangeboden door de overheid, u kunt daarom terecht bij A-VISION voor continuering van het gebruik.

A-VISION en Universiteit Maastricht
Om naast continuering ook doorontwikkeling van de DTT als instrument te realiseren, werkt A-VISION samen met de Universiteit Maastricht. De onderzoeksgroep OnderwijsEconomie heeft expertise op het gebied van toetsing en data-analyse en voert samen met het Limburgse onderwijsveld de OnderwijsMonitor Limburg (OML) uit.Bij mogelijke ontwikkelpunten van het instrument kunt u denken aan uitbreiding naar andere vaardigheden of vakken. Inbreng vanuit het onderwijsveld wordt daarbij zeer gewaardeerd. Wilt u ervaringen of wensen met ons delen? We gaan graag met u in gesprek.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@a-vision.nu